February 25, 2005

Exponering av myndigheters serviceutbud, en samlad ansats

Varje myndighet ansvarar för en större eller mindre mängd digitaliserade resurser (dokument, rapporter, blanketter, …). Myndigheter handlägger ärenden och erbjuder tjänster. Bekymret är ofta svårigheten att hitta och förstå vad som finns att tillgå trots att de många gånger är fritt tillgängliga. Det behövs standarder som gemensamgör och underlättar för alla de intressenter för vilka resurserna är av potentiellt intresse. Det behövs beskrivande information uttryckt genom standardiserade informationsmodeller. Rapporten diskuterar några idéer som förhoppningsvis underlättar såväl myndigheters exponering av information om resurser som intressenters möjligheter att ta del av denna information. Observera rapportens karaktär av arbetsrapport. Mycket arbete återstår att göra.

Ladda ned rapporten här.

Posted by nicklas at February 25, 2005 05:24 PM