April 26, 2004

Noise Wars

I detta papper försöker jag utforska följderna av att någon aktör idag motarbetar kopieringen i P2P-nätverk med hjälp av brus. Papperet presenterades vid BILETA i London, och blev väl mottaget.

Posted by nicklas at 09:23 PM | Comments (0)

Next generation Trusted Third Parties

I detta paper diskuteras ChamberSigns svenska utveckling, och utifrån denna utveckling försöker jag illustrera några tankar om hur Trusted Third Parties kommer att utvecklas över huvud taget.

Posted by nicklas at 09:23 PM | Comments (0)

"Privacy in a noise society"

Denna artikel av Nicklas Lundblad presenterades vid WHOLES 2004. Artikeln behandlar följande tema:

"In this paper, an economic study of different levels of expected
privacy, both individual and collective, is used to demonstrate
that we live neither in a dystopian control society nor in a utopian
privacy enhanced society, but rather in a noise society
characterized by high collective expectations of privacy and low
individual expectations of privacy. This has profound
consequences for the design of privacy law, privacy enhancing
technologies and the sociology of privacy."

Posted by nicklas at 06:29 AM | Comments (0)

IT och etik

I april i år höll Nicklas Lundblad en föreläsning på Stockholms Handelshögskola om IT & etik. Föreläsningen finns i utkast här och bilderna här.

Posted by nicklas at 06:26 AM | Comments (0)

April 02, 2004

E-society samarbetar!

E-society samarbetar med Serviam-projektet genom att delta i planering, skriva rapporter och delta i seminarier.

Serviam drivs av Dataföreningen med stöd av Vinnova och tio deltagande företag/organisationer. Forskningsinriktningen representeras av KTH/SU Data och systemvetenskap samt Högskolan i Skövde.

Serviam har identifierat Web Services som en ny teknik av stor betydelse för svenska IT-användare, både inom offentlig förvaltning och näringsliv. Tekniken bör påverka organisationernas planering och resursanvändning både på kort och på lång sikt. Projektet kommer därför att belysa intressanta frågeställningar och lösningar inom de olika skikten i Web Servicesramverket. Syftet är att de deltagande organisationerna i nätverket gemensamt ska bygga upp värdefull kunskap inom området.

Mer information om Serviam finns att läsa på projektets webbplats www.serviam.se.

Posted by stig at 02:35 PM | Comments (0)

XML Schema - en översikt

XML Schema är en standard framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). Syftet med standarden är att åstadkomma ett betydligt kraftfullare språk för dokumenttypsspecifikation än vad XML 1.0-standarden erbjuder med sitt DTD-språk (DTD=Document Type Definition).

Rapport ger en introduktion till de viktigaste konstruktionerna i XML Schema. Kapitel 2 diskuterar det övergripande syftet med standarden samt ställer det i relation till den lösning XML 1.0 erbjuder. Kapitel 3 beskriver några av de mer centrala faciliteterna för dokumentstrukturbeskrivning medan kapitel 4 exemplifierar några fler uttrycksmöjligheter. I kapitel 5 slutligen vågar vi oss på några kritiska synpunkter.

Rapporten har skrivits inom Serviam-projektet (www.serviam.se).

Stig Berild har hållit i "pennan". Download file

Posted by stig at 02:23 PM | Comments (0)