March 16, 2006

Stig Berild: Tjänstearkitekturer

Syftet med denna rapport är i första hand att skärskåda begreppet
Verksamhetskomponent, dess betydelse och dess användning i en
tjänsteorienterad arkitektur. Diskussionen förs utifrån ett fiktivt
praktikfall. Resonemanget förs utifrån författarens högst bristfälliga
kunskaper inom tjänsteorienterade metodansatser parad med en intensiv vilja
att förstå mer.

Läs rapporten här.

Posted by nicklas at 09:51 PM | Comments (0)

Stig Berild: Verksamhetstjänster

Syftet med denna diskussionsrapport är att föra fram olika infallsvinklar
på så kallade verksamhetsnära tjänster. Begreppet eller snarare termen
tycks betyda högst olika saker bland dem som är intresserade av området
tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Vilket möjligtvis kan anses vara
spännande och utvecklande inom ett område som ännu inte stabiliserats, men
som likafullt innebär ett problem för dem som till vardags har till uppgift
att för den egna organisationens räkning etablera en tjänstearkitektur.

Läs rapporten här!

Posted by nicklas at 09:50 PM | Comments (0)

March 13, 2006

2006 Semantic Technology Conference

En kortare reserapport från konferensen "2006 Semantic Technology Conference", en konferens i anslutning till den trend som brukar gå under beteckningen "the semantic web" men med en mer handfast inriktning.

Download file

Posted by stig at 09:46 PM | Comments (0)

February 24, 2006

Bringing mobile phone applications to a new level – Usage Examples

This report presents a number of examples of possible applications using the architecture discussed in “Bringing mobile phone applications to a new level – An overview”. The purpose is just to give a flavor of what is possible – not a complete coverage in any sense. It is anticipated that user creativity will generate a whole sea of new applications as well as variations of existing ones further on.

Download file

Posted by stig at 02:04 PM | Comments (0)

Bringing mobile phone applications to a new level - Overview

This report presents and argues for a new type of service/application to be used by a wide spectrum of technologies from the smallest mobile phone to the most advanced server. This type of service opens up a whole new application arena. To some extent it represents a fully new architecture. The report “Bringing mobile phone applications to a new level – Usage examples” introduces some examples of possible applications using the architecture.

Download file

Posted by stig at 02:01 PM | Comments (0)

August 19, 2005

Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö

Rapporten innehåller de mest intressanta kapitlen ur det projektförslag ”Effektivare deltagande i offentlig upphandling för SME genom elektronisk lärmiljö – SME-Ask” som inlämnades till Vinnovas utlysning ”Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster (GRO)” hösten 2004. Vinnova fick in 127 projektförslag. 15 av dessa valdes ut för vidare utvärdering. SME-Ask var ett av dessa. Av de 15 valdes i en andra utvärderingsomgång slutligen de 5 projektförslag som skulle få anslag. SME-Ask fanns tyvärr inte med bland de 5. Dock är det initiativtagarnas fulla övertygelse om att orsaken snarare låg i vissa oklarheter kring genomförande än i den presenterade projektidén. Projektidén har därför bedömts värd att presentera för en bredare krets. Kanske kan den inspirera någon till vidareutveckling?

Huvudsakliga initiativtagare till projektförslaget var Cecilia Katzeff, Interactive Institute och Stig Berild, Santa Anna IT Research Institute. Bland aktivt medverkande kan även nämnas Nicklas Lundblad, Stockholms e-Handelskammare och Eriks Sneiders, Askology.


Download file

Posted by stig at 11:33 AM | Comments (0)

June 17, 2005

The First Semantic Technology Conference

Konferensen hölls i San Francisco i mars 2005. Det var den första i en planerad årlig begivenhet med inriktning på vad som händer inom den trend som allmänt går under beteckningen "den semantiska webben". Denna konferens skiljde sig dock från övriga inom området genom att vara mer tillämpad, marknadsinriktad och teknikorienterad. Dessutom med mer betoning på "semantik" är på "webb".

Download file

Posted by stig at 08:51 AM | Comments (0)

May 10, 2005

Reserapport från "Open Forum on Metadata Registries"

Den årliga konferensen ”Open Forum on Metadata Registries” genomfördes i Berlin den 10-14 april 2005. Det var den 8:e i ordningen. Årets undertitel låg rätt i tiden “Semantic Interoperability: Where Meaning Meets Metadata”.
Ladda ner rapporten här.

Posted by stig at 09:19 PM | Comments (0)

Open Forum on Metadata Registries - some thoughts

The Open Forum conference was in many respects informative and nicely accomplished. As a newcomer into the fields of SC32/WG 2 and TC 37 I had the privilege to get a lot of insight into the work performed by the two groups as well as into different metadata application areas. At the same time some thoughts and issues came to my mind, probably as a result of my data modelling background. Some of them are discussed in the document. The intention is not to criticise but rather to give a view from a perhaps slightly different perspective. Furthermore, please regard the document just as a number of slightly edited notes from the conference listed in arbitrary order.

Ladda ner rapporten här.

Posted by stig at 08:40 PM | Comments (0)

February 25, 2005

Exponering av myndigheters serviceutbud, en samlad ansats

Varje myndighet ansvarar för en större eller mindre mängd digitaliserade resurser (dokument, rapporter, blanketter, …). Myndigheter handlägger ärenden och erbjuder tjänster. Bekymret är ofta svårigheten att hitta och förstå vad som finns att tillgå trots att de många gånger är fritt tillgängliga. Det behövs standarder som gemensamgör och underlättar för alla de intressenter för vilka resurserna är av potentiellt intresse. Det behövs beskrivande information uttryckt genom standardiserade informationsmodeller. Rapporten diskuterar några idéer som förhoppningsvis underlättar såväl myndigheters exponering av information om resurser som intressenters möjligheter att ta del av denna information. Observera rapportens karaktär av arbetsrapport. Mycket arbete återstår att göra.

Ladda ned rapporten här.

Posted by nicklas at 05:24 PM

October 14, 2004

Några intryck från konferensen EDOC 2004

EDOC (Enterprise, Distributed, Object Computing) är en årlig IT-konferens som i år gick av stapeln för åttonde gången, nu i Monterey, Kalifornien. Rapporten beskriver några intryck från konferensen.
Download file

Posted by stig at 12:44 PM | Comments (0)

October 08, 2004

A Conceptual Model Driven Semantic Web

This paper discusses a web architecture based on a binary modelling language and an extensive use of conceptual models. As can be expected, semantic expressiveness, ease of use and flexibility are some of the more noticeable characteristics. Furthermore, the architecture has been focused on creating a well integrated solution.
Läs rapporten här

Posted by stig at 07:59 PM | Comments (0)

August 31, 2004

UDDI-kokar soppa på en spik?

Rapporten, som skrevs år 2001, ger en översikt UDDI, en standard inom Web Services ramverket. Trots att rapporten har några år på nacken är innehållet fortfarande i sina huvuddelar relevant. Läsaren bör dock hålla utgivningsåret i minnet under läsningen. För en uppdatering kring aktuellt status för standarden hänvisas läsaren till rapporten "UDDI-ett par år senare".

Download file

Posted by stig at 09:03 PM | Comments (0)

UDDI-ett par år senare

Rapporten beskriver aktuellt läge (augusti 2004) för UDDI, en standard inom Web Services ramverket. Framförallt diskuteras den informationsmodell som gäller för UDDI och som utgör dess fundament. Den som önskar en mer allmän, något äldre översikt hänvisas till rapporten "UDDI-kokar soppa på en spik?".

Download file

Posted by stig at 08:53 PM | Comments (0)

June 09, 2004

Semantic Web - en översikt

Rapporten diskuterar kortfattat vad den, alltmer omnämnda, så kallade semantiska webben tycks representera i dagsläget. Vissa ser i den nästa generation av webben medan andra närmast ser kejsarens nya kläder. Oavsett vilket finns all anledning att följa den vidare debatten och utvecklingen. Att där finns inslag av intressanta visioner är otvetydigt.

Download file

Posted by stig at 09:10 AM | Comments (0)

1st European Semantic Web Symposium - en konferensrapport

Rapporten förmedlar några intryck från den i titeln omnämnda konferensen.

Download file

Posted by stig at 09:08 AM | Comments (0)

Synpunkter på modellering av begrepp och termer

Rapporten diskuterar behovet av att göra åtskillnad mellan ett begrepp och de termer/symboler som används för att representera begreppet ifråga. I praktiken finns här ett helt problemkomplex att ta ställning till. Rapporten tar upp och exemplifierar ett antal av de avvägningar som måste göras i enskilda fall. Rapporten diskuterar dessutom hur distinktionen mellan begrepp och term bör kunna hanteras i ett modelleringsspråk.

Download file

Posted by stig at 09:05 AM | Comments (0)

May 07, 2004

Web Services-fakta och synpunkter

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by nicklas at 07:52 PM | Comments (0)

Begreppsmodelleringsdriven informationssamverkan - exponeringsansats

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by nicklas at 07:51 PM | Comments (0)

Begreppsmodelldriven informationssamverkan - utbytesansats

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by stig at 02:27 PM | Comments (0)

Begreppsmodelldriven informationssamverkan - databasansats

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by stig at 02:26 PM | Comments (0)

Geografisk information - Beskrivningsspråk för begreppsmodellering

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by stig at 02:24 PM | Comments (0)

Conceptual modeling - some thoughts

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by stig at 02:23 PM | Comments (0)

Mycket 'meta' är det

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Download file

Posted by stig at 02:20 PM | Comments (0)

Metadata - What, When, How, Why?

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.

Rapporten är en engelsk översättning av rapporten "Metadata-Vad, När, Hur, Varför?".

Download file

Posted by stig at 02:19 PM | Comments (0)

Metadata-Vad, När, Hur, Varför?

Se rapporten "Tema Informationsssamverkan - Rapportserieöversikt" för en introduktion till denna rapport och ett antal andra rapporter på esociety-webbplatsen.
Download file

Posted by stig at 02:16 PM | Comments (0)

Tema informationssamverkan - Rapportserieöversikt

Föreliggande översikt introducerar ett antal rapporter som skrivits, skrivs och kommer att skrivas under ett aktuellt samarbete mellan projektet e-Society II och det av Dataföreningen drivna Serviam-projektet (www.serviam.se). Gemensamt för rapporterna är fokus på informationssamverkan med relatering till de nya intressanta arkitekturer som brukar gå under beteckningen Service Oriented Architecture (SOA).

Översikten syftar till att placera in de olika rapporterna i ett sammanhang och att påvisa hur de hänger ihop.

Download file

Posted by stig at 02:09 PM | Comments (0)

April 02, 2004

XML Schema - en översikt

XML Schema är en standard framtagen av World Wide Web Consortium (W3C). Syftet med standarden är att åstadkomma ett betydligt kraftfullare språk för dokumenttypsspecifikation än vad XML 1.0-standarden erbjuder med sitt DTD-språk (DTD=Document Type Definition).

Rapport ger en introduktion till de viktigaste konstruktionerna i XML Schema. Kapitel 2 diskuterar det övergripande syftet med standarden samt ställer det i relation till den lösning XML 1.0 erbjuder. Kapitel 3 beskriver några av de mer centrala faciliteterna för dokumentstrukturbeskrivning medan kapitel 4 exemplifierar några fler uttrycksmöjligheter. I kapitel 5 slutligen vågar vi oss på några kritiska synpunkter.

Rapporten har skrivits inom Serviam-projektet (www.serviam.se).

Stig Berild har hållit i "pennan". Download file

Posted by stig at 02:23 PM | Comments (0)

March 22, 2004

Termen "tjänst" - några perspektiv

I de moderna IT-arkitekturerna står tjänster i första rummet. De ska hitta varandra, ta kontakt och samverka. Men vad kan ”tjänst” tänkas stå för om man försöker närma sig betydelsen lite försiktigt? Inte oväntat dyker snabbt ett antal möjliga betydelser upp. Rapporten försöker fånga, diskutera och fundera kring några av dem.

Stig Berild har hållit i "pennan". Download file

Posted by stig at 03:31 PM | Comments (0)

Generella verksamhetstjänster - finns dom?

Vi lever i nya tider. Nya IT-arkitekturer öppnar nya möjligheter till samverkan och informationsutbyte utan geografiska eller andra begränsningar. Det globala perspektivet vinner terräng. Denna nya, öppna, härliga värld ska realiseras genom tjänster som i sin lojalitet ska vara verksamheters trogna följeslagare och i den rollen på olika sätt stödja verksamheterna i deras ständiga iver efter måluppfyllelser. De bästa tjänsterna är de som konstrueras för att vara generella och som sådana tillgängliga för många. Frågan är bara vad ”verksamhet”, ”verksamhetsstödjande” och ”generell” betyder, om man tittar bakom den lockande fasaden. Rapporten diskuterar och funderar kring möjliga betydelser.

Stig Berild har hållit i "pennan". Download file

Posted by stig at 08:54 AM | Comments (0)

Att utveckla tjänster - lättare sagt än gjort?

Vid funderingar kring de tjänster som ska fylla de nya IT-arkitekturerna med arbete är det inte långsökt att också fundera på vad som utgör en god tjänst och i förlängningen om det är lätt eller svårt att hitta dessa smakliga tjänster. Vilket gav inspiration till föreliggande rapport. I rapporten förs ett möjligtvis något oseriöst resonemang kring bekymren att finna lämpliga tjänster i en typ av verksamhet de flesta av oss har haft kontakt med någon gång – en påhittad fastighetsmäklarverksamhet. Rapporten lämnar irriterande nog inga svar, bara ett antal ”å ena sidan – å andra sidan” för den intresserade att fundera vidare på.

Stig Berild har hållit i "pennan". Download file

Posted by stig at 08:42 AM | Comments (0)